Lindøya Naturreservat

Lokalitetsbeskrivelse
Kartblad (M711): 1814-1
UTM senterpunkt: 959-404
Kartblad (øko): CN044-2
Ca. arel (daa): 95
Direkte berørte eiendommer: 205/1, 205/11, 205/12, 205/13, 205/21

Områdebeskrivelse
Eksisterende verneområde på Lindøya, som har som formål å verne om en sammenhengende og variert kalkfuruskog foreslås utvidet til også å omfatte verdifulle strandberg (I, II og III), tørrbakker og en geologisk lokalitet av lindøitt (I). Lindøya er en stor øy med variert topografi og mange forskjellige plantesamfunn. Det er mange hytter på øya.

Geologiske verneinteresser
Lindøyas avsetningsbergarter som består av ordoviciske skifre og knollekalk, blir kuttet av en rekke gangbergarter. En av disse, lindøitt, har typelokalitet på Lindøya og er best eksponert på en liten odde nordvest på øya. Gangen er meterbred og har trengt inn parallelt med de steiltstående avsetningslagene og danner en sill.

naturBotaniske verneinteresser
Kalkfuruskogen på NV øya har nasjonal verdi og er vernet som naturreservat. Innen området vokser bl.a. lodnefiol og hybrider med bakkefiol og marsfiol, bitterblåfjør, flekkmure og oslosildre.

Formålet med utvidelsesforslagene er å sikre verdifulle strandberg med tørbakke og kalktørrenger i tilknytning til det eksisterende reservatet. Her er bl.a. annet forekomster av oslosildre (norsk ansvarsart, DN 1999) og andre karakteristiske arter for kambrosilurområdene i indre Oslofjord.

Verneform
Utvidelse av eksisterende naturreservat.

Merknader
Fra hagene rundt hyttene spres gravbergknapp og sølvarve. De naturaliseres og konkurrerer ut den opprinnelige vegetasjonen, og er et alvorlig problem mot den naturlige vegetasjonen.

Litteratur
Bjureke, K. 2002. Registrering av botanisk mangfold på øyene i Indre Oslofjord, Nesodden- og Oslo kommune. Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Rapport nr. 1.