Salg og overdragelser

Hyttene på Lindøya har såkalt punktfeste, dvs. at man ikke har en oppmålt tomt. Lindøya er regulert til frilufts/friområde og grunneier er Statsbygg. I hht festekontrakten kan ikke hyttene belånes eller pantsettes. Festekontrakten kan ikke tinglyses og det er kun ett grunnummer og bruksnummer for hele vellet. Dette betyr at festekontrakten og evt. kjøpekontrakter/avtaler er de dokumenter som belyser eierforholdet til hytta.

Hyttene omsettes på det frie markedet. Ved overdragelser til ny eier kreves godkjennelse fra styret. Overdragelsesskjema fås ved henvendelse til styret. Ved evt. arv skal skifteattest/ testament vedlegges og bekreftes med rett kopi. Når godkjenning foreligger må original festekontrakt underskrives av velles leder. Dette skjer ved at ny eier personlig møter opp i Styrets kontortid (mandager fra kl 19,00 til 20,00) en og får festekontrakten underskrevet.

Et eksemplar av festekontrakten oppbevares av hytteeier, et av Vellet og et eksemplar av Statsbygg. Det anbefales å oppbevare festekontrakt/ kjøpekontrakt på en betryggende måte.

Det betales et gebyr på kr. 10.000,- hvis hytten overdras til personer utenfor nær familie.

Info til hytteeiere