Generalforsamling

Generalforsamlingen er Lindøya Vels høyeste myndighet.
Ordinær generalforsamling avholdes hvert år i mars måned. Styret innkaller til generalforsamling og hytteeiere skal meddeles skriftlig minst 8 uker før møtet.

Forslag eller saker som hytteeier ønsker behandlet på generalforsamlingen må være skriftlig meddelt styret senest 6 uker før generalforsamlingen

Innkalling med saksliste, årsberetning, regnskap, budsjett og evt forslag skal sendes hytteeierne senest 14 dager før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen behandler årsberetning, regnskap, budsjett og innkomne forslag. Generalforsamlingen velger styre, revisorer, valgkomité, festkomité, arbeidskomité og byggekomité.

Ekstraordinær Generalforsamling
Det kan innkalles til ekstraordinær generalforsamling når minst 75% av hytteeierne krever det eller når styret finner det nødvendig. Innkalling skal skje med minst 14 dagers varsel.

Info til hytteeiere