Elektriskanlegg

Ansvar for det elektriske anlegget i hytta
Det er hytteeier som har ansvar for at det elektriske anlegget i hytta er i forskriftsmessig stand. Husk at dårlig elektrisk anlegg utgjør en stor brannfare.

Ledningsnett
Lindøya Vel har i 2005-2006 byttet ut det luftbårne ledningsnettet og gravet ned et nytt elektrisk ledningsnett på Lindøya. Målere, hovedsikring og jordfeilbryter er plassert i koblingsskap utenfor hytta.

Jordfeilbryter
I samsvar med dagens forskrifter så er alle hytter nå oppgradert med jordfeilbryter. Denne vil kutte strømmen til hytta hvis det oppstår en jordfeil. Dette kan skje ved feil i elektrisk utstyr, skjøteledninger osv. Hvis du opplever at jordfeilbryteren slår ut gjentatte ganger bør du tilkalle elektriker.

Strømregning
Rodemester leser av strømforbruket pr. 1. juli hvert år. Styret vil så regne ut pris for strømforbruket og sende hytteeier regning. Regningen er en kombinasjon av faktisk forbruk og nettleie (til Hafslund). Alle hytteeiere må betale en ”fast avgift” som fortiden er kr 250,00 pr år.

Info til hytteeiere