Avfallshåndtering

All søppel må bringes til fastlandet. Lindøya Vel sørger for å samle inn restavfall. Alt annet avfall må den enkelte hytteeier selv sørge for å få brakt til fastlandet. Forsvarlig søppelhåndtering er kostnadskrevende og vi må alle være med å dekke disse kostnadene.

Kildesortering
Det er fra sommeren 2007 innført kildesortering på Lindøya. Det er derfor utplassert containere for:

Restavfall
Restavfall, dvs: husholdningsavfall skal pakkes i plastposer som lukkes før de legges i de grønne søppelcontainerne som er utplassert på øya. Ved å lukke posene godt, reduseres sjenerende lukt.

Det er kun restavfall som skal legges i containerne. Alt annet avfall må den enkelte selv levere på fastlandet eller inngå en privat avtle mot betaling med Lindøya Slipp AS. Hvis det legges ulovlig avfall i containerne vil disse bli avvist ved mottak i Oslo og vi risikerer at containerne ikke blir tømt eller at Vellet blir bøtelagt.

Containere bringes til byen hver tirsdag for tømming på fastlandet og bringes tilbake onsdag.

Fra tirsdag til onsdag er det derfor ikke mulig å tømme søppel.
Det er ikke tillatt å sette fra seg søppelposer utenfor containeren i håp om at ”noen” rydder opp. Resultatet blir ALLTID at fuglene sørger for at innholdet blir spredd utover.

Papir og papp
Papir og papp skal legges i egen container som er plassert på fyllinga.

Glass
Glass og flasker skal legges i egen container som er plassert på fyllinga. Syltetøyglass og lignende skal vaskes før de kastes slik at de ikke tiltrekker seg insekter eller lukter. Husk at glasscontainere ikke tømmes hver uke.

Spesialavfall
Vellet har ikke mottak av spesialavfall som malingspann, plast eller kjemikalier. Det samme gjelder brune- og hvitevarer. Dette må den enkelte hytteeier selv bringe til fastlandet. Det er også mulig å ta kontakt med Lindøya Slipp som mot en avgift kan motta slikt avfall og sørge for at det blir sendt til fastlandet.

Byggeavfall
Byggearbeider/rehabilitering medfører avfall som trematerialer, glass og tjærepapp. Slikt avfall må den enkelte hytteeier selv bringe til fastlandet. Det er også mulig å ta kontakt med Lindøya Slipp. Vaktmester kan være behjelpelig med transport, dette må betales av den enkelte hytteeier.

Bygningsmaterialer må ikke deponeres på ”Fyllinga” eller andre steder på fellesskapets grunn eller i søppelcontainerne.

Hageavfall
Gress, løv og grener skal bringes til ”Fyllinga” som ligger ved siden av butikken. Her har Lindøya Vel i mange år hatt et deponi for hageavfall og kun hageavfall. Fyllinga ligger tett opp til den vernede furuskogen. Det er derfor strenge krav til at man legger hageavfall på anvist plass.

Miljømyndigheten gjennomfører hyppige kontroller av avfallshåndteringen. Hvis avfall håndteres feil, kan dette føre til at vi i framtiden må bringe hageavfall til byen. Dette vil i så fall øke kostnadene med håndtering av avfall, kostnader som vi alle må være med å betale.

Ved å følge skiltingen på ”Fyllinga” forenkles arbeidet med å holde orden og rydde. Dette arbeidet utføres av frivillige og dekkes av vår budsjett for pliktarbeide.

Vær snill, følg reglene
Vi ber innstendig om at alle følger reglene for avfall- og søppeltømming. Bare på denne måten kan vi gjennomføre en rasjonell og effektiv avfallshåndtering.

Hvis en enkelt bryter reglene, kan dette få store konsekvenser for oss alle. All husholdningssøppel skal kastes i de utsatte søppelkonteinerne. De er plasser på følgende steder:

* På oversiden av rode 2 på vei til butikken.
* Mellom butikken og fotballbanen.
* På skytterbrygga (øst).
* I bukta ved Teltodden.
* På nedsiden av Varden (mot Nesodden).

Bruksanvisning:
På hver side av konteineren er det noen luker. Totalt 6 stk. Du må åpne disse lukene. Legg søppelen inni og lukk luka.

Er det fullt prøv og dytt søppelen innover eller prøv en annen luke. Du kan også gå til en annen konteiner. Er det fremdeles fullt må du ta med deg søppelen hjem til konteineren blir tømt.

Er du fremdeles i tvil om hvordan dette fungerer så snakk med hyttene rundt konteinerne. Disse har lang erfaring med å rydde opp søppel etter de som ikke har lært seg å bruke kontieineren.

Info til hytteeiere