Øyas administrasjon

Vi tar her med kun de to første paragrafene i Lindøya vel sine vedtekter: § 1: Foreningens formål er å vareta hytteeiernes fellesinteresser og påse at orden og renslighet opprettholdes på øya.
§ 2: I henhold til Landbruksdepartementets bestemmelse plikter enhver hytteeier på øya å være medlem av velforeningen og underordne seg foreningens lover og beslutninger.

Styret i jubileumsåret i 1972: Sittende fra venstre: Gunnar Tollefsen, Kjell Martinsen, Arthur Aukner. Stående fra venstre: Rolf W. Gonella, Steinar Høymork, Eyolf Assmann, Ole Freddy Gjevang.
Styret i jubileumsåret i 1972: Sittende fra venstre: Gunnar Tollefsen, Kjell Martinsen, Arthur Aukner. Stående fra venstre: Rolf W. Gonella, Steinar Høymork, Eyolf Assmann, Ole Freddy Gjevang.

På den årlige generalforsamlingen blir det valgt følgende komiteer:
1. Priskomité – tilsyn med butikkens priser og standard.
2. Byggekomité – kontroll av utbedringer og rep. av hyttene etter vaktsjefens samtykke.
3. Arbeidskomité – igangsetting av pliktarbeid for alt nødvendig arbeid som er pålagt av styret i sesongen, komiteen opprettet i 1956.
4. Lyskomité – utregning av strømforbruk pr. hytte og ajourføring av kartotekkort og summering av totalforbruk.
5. Vannkomité – påsetting av vannet om våren, stenging av vannet om høsten, og utblåsing av rørledningene. Rep. og vedlikehold og etterse at sisterner er i orden.
6. Tilsynskomité – etterse hekkenes høyde og bredde, og trær som kan være en fare for lysnettet. Melding herom til nærmeste hytteeier eller vedkommende rodemester, som må sørge for at klipping blir foretatt.
7. Vellets el. anlegg – utbedring av feil ved lysanlegget.
8. Trafikk-komité – har fungert som bindeledd mellom fergeselskapet og øyene.
9. Traktor og kompressor – service og smårep. av maskinene.
10. Fargekomité – påser at hyttene blir malt etter fargeplanen, må strengt overholdes, ingen dispensasjon blir gitt. Fargeplan for hyttene ble utarbeidet og fremlagt av Oslo Byes Vel i 1934.1 1954 ble det befaring med «Tilsynsrådet for byens utseende» angående nye farger på hyttene. I 1955 ble det ny befaring, og den nye fargeplan ble fastlagt. (Komiteen er ikke valgt de to siste år.)

Alle tillitsmenn velges for 2 år

Rodemestere har å påse at det hersker ro og orden innen roden, innkasserer diverse avgifter og videresender dem til kassereren.

Sanitet:
Det har vært gjort forsøk på å starte en førstehjelpstasjon på øya. I 1956 ble det holdt et kurs av Norsk Folkehjelp med tretten deltagere. Det ble utlevert førstehjelpspakninger. I 1961 fikk vi fra Ullevål Sykehus utlånt en kjerre og to bårer for transport i sykdomstilfelle. I 1963 hadde et ektepar stasjon i underetasjen i Velhuset. 25 store og små skader ble behandlet Siden overtok L.U.F. stasjonen, og senere kom ingen henvendelser.

Brannvern:
Hyttebrann har kun hendt tre ganger i øyas historie. I skogen kan det være fare på ferde under festligheter. En sigarettstump henkastet i uaktsomhet – hva så? Heldigvis har arrangementskomiteen gått over skogen ved disse anledninger, slik at en katastrofe er blitt unngått. Til vern mot brann, er det lagt opp brannslanger på festplassen og i Velhuset, og i stallen finnes skumsprøyter, som også vil bli plassert i den nye butikken.

Plakat2

Telefon:
Vellet holder for tiden 4 telefoner; for butikk øst, butikk vest, formannen og sekretæren. Automatkiosken ved Velhuset ble bygget i 1943.

Postkasser
Spørsmålet om anskaffelse av postkasser for hver hytte ble reist på Halvårsmøtet 19.5.63. Formannen, Lindquist, opplyste at det gjennom Postverket kan skaffes kasser til en rimelig pris. Det var vanskelig for budene å finne frem for å få levert brev og aviser på en skikkelig måte. På halvårsmøtet 5.6.66, ble det gitt en påminnelse til de hytteeiere som fremdeles manglet postkasser. Disse må påføres tydelig hytte- og rodenummer, som også må stå på hytteveggen. Etter hvert har, så vidt vi vet, alle hittil satt opp postkasser. Avis- og postombæring ordnes av Velet.

Fellesstyret for øyene
skal ivareta hytteeiernes felles interesser på de tre øyene: Bleikøya, Lindøya og Nakholmen, og består av tre styremedlemmer fra hver av øyene.

Aviser og info:
Øya og vi: Fellesavisen for Bleikøya, Lindøya og Nakholmen ble stiftet allerede i 1928, og utgitt regelmessig frem til 1940. Etter en liten pause like etter krigen, ble «skrivekløen» igjen så sterk at det i mange år utkom hele 8 nummer årlig. «Øya og Vi» fikk mange tilhengere. Avisen ga et fint tverrsnitt av livet på øya. Men i 1964 ble utgivelsen innstilt p.g.a. vanskeligheter med trykking og sviktende økonomi.

Øya vår: Alf Hansen, H. 246, som bl. a. var flerårig redaktør av «Øya og Vi», påtok seg i 1966 å utgi en lokalavis, «Øya Vår». Dette var et velkomment tiltak. Avisen utkom i 1967 og 1968, men har senere dessverre gått i stå. Vi håper den kommer ut igjen, for det er alltid spennende og interessant for enhver hytteeier å lese om det som skjer på og for øya.

Lindøya nytt: I dag så gis ut Lindøya nytt med jevnlig info hvor styret infomerer om det som er av betydning til hytteeierne.

Internett: I tillegg til Lindøya nytt har Lindøya vel egne internett sider hvor det meste av infomasjon om Lindøya er tilgjenglig.

STYRET I JUBILEUMSÅRET 1997: Første rad fra venstre. Unni Teichmann (styremedlem) 3. generasjon etter Oscar Larsen. Anna-Marie Normann (leder) 3. generasjon etter Hilmar Kristiansen. Turid Olsen (sekretær) Inngiftet med Per Olsen, 3. generasjon. Andre rad fra venstre. Eva Ellisen (kasserer) 4. generasjon etter Julie Hansen. Ivar Ofstad (2. vara) Hytteeier fra 1978. Kirsti Andersen (1. vara) 3.generasjon etter Kristoffer Jonsen. Tor Arild Johansen (nestleder) Ikke tilstede da bildet ble tatt. 3. generasjon etter Oscar Larsen.
STYRET I JUBILEUMSÅRET 1997: Første rad fra venstre. Unni Teichmann (styremedlem) 3. generasjon etter Oscar Larsen. Anna-Marie Normann (leder) 3. generasjon etter Hilmar Kristiansen. Turid Olsen (sekretær) Inngiftet med Per Olsen, 3. generasjon. Andre rad fra venstre. Eva Ellisen (kasserer) 4. generasjon etter Julie Hansen. Ivar Ofstad (2. vara) Hytteeier fra 1978. Kirsti Andersen (1. vara) 3.generasjon etter Kristoffer Jonsen. Tor Arild Johansen (nestleder) Ikke tilstede da bildet ble tatt. 3. generasjon etter Oscar Larsen.